O możliwości i konieczności mówienia o niewyrażalnym – ks. Henryk Sławiński

Bóg, w którego wierzymy jako chrześcijanie, jest pełen paradoksów. Jest transcendentny i immanentny. Objawia się, zarazem się ukrywając w swoim ukrzyżowanym Synu. Odwieczny Bóg rodzi się w czasie jako Człowiek. Można mówić o Nim za pomocą oksymoronów, jak to uczynił Franciszek Karpiński w kolędzie Bóg się rodzi: „Ma granice Nieskończony”. Bóg jest zbyt wielki, by […]

Planowanie tematów homilii w praktyce duszpasterskiej – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Duszpasterska działalność Kościoła nie jest czymś przypadkowym i chaotycznym, ale jest przedsięwzięciem przemyślanym i planowanym. Wyznacznikiem jest często istniejąca praktyka: kontynuuje się sprawdzone działania. Jeśli jakiś duszpasterz na nowej placówce ma wątpliwości, co zrobić, może sprawdzić, jakie działania podejmował w danym czasie jego poprzednik. Ale to nie wystarcza. Teolog pastoralny i duszpasterz muszą zawsze […]

Znaczenie przepowiadania słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych – ks. Henryk Sławiński

Istotna część publicznego życia Pana Jezusa poświęcona była głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu. Chrystus głosił i urzeczywistnił królestwo Boże przez swoje nauczanie i zbawcze czyny (verba et gesta). Mówił o Bogu, objawiał Go ludziom i interpretował wydarzenia z historii Izraela oraz słowa proroków, odnosząc je do siebie. Nadawał też głębszy sens Prawu i tekstom Starego […]

Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Na wydarzenie przepowiadania-słuchania słowa Bożego składają się: słowo Boga, głosiciel, homilia bądź kazanie oraz słuchacze. Celem owego wydarzenia jest zaoferowanie możliwości zbawienia przez wiarę, która rodzi się ze słuchania słowa Bożego (por. Rz 10, 17). Nikt nie jest zmuszany do jego przyjęcia. Ono jest ofertą, którą można przyjąć bądź odrzucić. Zawsze jednak trzeba liczyć […]

Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Podobnie do swoich poprzedników pełniących funkcję papieża, Franciszek kontynuuje wezwania do nowej ewangelizacji. Sam zachowuje się i wypowiada w oryginalny sposób. Podejmuje wiele inicjatyw, aby być blisko ludzi bez względu na ich przekonania religijne czy światopogląd. Realizuje w praktyce preferencyjną opcję na rzecz ubogich. Chętnie przebywa z ludźmi wykluczonymi, rozmawia z nimi, wysłuchuje ich […]

Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu – ks. Henryk Sławiński

Hannah Lothrop, która utraciła dziecko przed jego narodzeniem, rozpoczyna książkę poświęconą temu zagadnieniu od motta zaadresowanego właśnie do tego dziecka: „Dla Cary, która pozostawiła po sobie ślad w naszych sercach i na tej ziemi, chociaż mówiono, że przecież wcale jeszcze nie żyła”2. To niezwykle trafne motto wyraża zarówno przeżycia rodziców związanie z oczekiwaniem na dziecko, […]

Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa a nie pochwalna mowa żałobna – ks. Henryk Sławiński

W „Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego z trzeciego wydania Mszału rzymskiego” zawarta jest sugestia, by podczas Mszy św. pogrzebowej z zasady głoszona była homilia. Jednocześnie sugestia ta została uzupełniona przez uwagę, że owa homilia „w żadnym razie nie może przybierać formy pochwalnej mowy żałobnej”1.   We wspomnianym wprowadzeniu znajduje się kilka wypowiedzi Świętej Kongregacji Obrzędów […]

Wykorzystanie rekwizytów w przepowiadaniu – ks. Henryk Sławiński

Współcześni głosiciele słowa Bożego spotykają się z wyzwaniem rzuconym im przez twórców kultury masowej, którzy roszczą sobie pretensje do „rządu dusz”. W związku z tym głosiciele słowa Bożego, konkurując z kulturą masową, oddziałującą wszechstronnie na odbiorców, próbują wykorzystywać w posłudze słowa również rekwizyty, multimedia, inscenizacje, tańce – słowem różnorodne metody aktywizujące dobrze znane kaznodziejom, którzy […]

Prywatne objawienia w kościelnym przepowiadaniu – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Żyjemy w epoce rozwoju agresywnego sekularyzmu, w którym eliminowane jest z życia publicznego wszystko, co niematerialne czy pozazmysłowe, czego nie da się zmierzyć i policzyć. A jednak wciąż ludzie doświadczają zjawisk, których nie są w stanie wytłumaczyć w sposób naturalny. Ich przyczyny mogą być naturalne, ale jeszcze nierozpoznane przez współczesną naukę, ale mogą też […]

Źródła autorytetu kaznodziei – ks. Henryk Sławiński

  Wszyscy mamy głęboko zakorzenione poczucie obowiązku ulegania autorytetom. Jest to zresztą społecznie korzystne. W ciągu swego życia człowiek ma do czynienia z wieloma autorytetami. Zazwyczaj w takiej roli występują rodzice i nauczyciele, a nierzadko również przywódcy duchowi – kaznodzieje. W swoich rozważaniach o autorytecie Hannah Arendt (1906–1975) przypomniała stwierdzenie niemieckiego historyka Theodora Mommsena (1817–1903), że […]